Statuten

TITEL I : Naam – Zetel – Doel – Duur – Taal
TITEL II : Deelgenoten – Aanvaarding – Ontslag en uitsluitingen – Ledenbijdrage
TITEL III : Algemene vergadering
TITEL IV : Bestuur
TITEL V : Maatschappelijk jaar – Begroting – Rekeningen – Openbaarmaking
TITEL VI : Ontbinding – Vereffening
TITEL VII : Overgangs- en slotbepalingen

TITEL I : Naam – Zetel – Doel – Duur – Taal

Artikel 1 – Naam

De maatschappelijke benaming van de vereniging is “SPINE SOCIETY OF BELGIUM”, of afgekort “SSBe”.
Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere stukken uitgaande van de vereniging moeten haar naam vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden “vereniging zonder winstoogmerk” of “VZW”.

Artikel 2 – Zetel

De maatschappelijke zetel is in principe gevestigd op de plaats waar de voorzitter van de raad van bestuur zijn professionele activiteiten uitoefent, wat een wijziging om de vier jaar impliceert.

Hij mag overgebracht worden naar een andere plaats in dezelfde agglomeratie bij besluit van de algemene vergadering die slechts rechtsgeldig kan beraadslagen indien ten minste twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en van elke discipline minstens één lid aanwezig of vertegenwoordigd is.
Dit besluit moet binnen de maand bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur kan kantoren en filialen oprichten waar zij dit nuttig zou achten.

Artikel 3 – Doel

De vereniging zonder winstoogmerk heeft volgend doel:

Het vormen van een representatief orgaan voor de Belgische artsen-specialisten met activiteiten in de behandeling van aandoeningen met betrekking tot de wervelkolom.

De vertegenwoordiging geldt onder andere ten aanzien van de Belgische overheid, zowel federaal als regionaal, en parastatale instellingen, evenals verzekeringsmaatschappijen, internationale en nationale professionele en wetenschappelijke verenigingen en organisaties, en alle partijen in het algemeen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het maatschappelijk doel van de VZW.

Het ontwikkelen van nationale richtlijnen met betrekking tot activiteiten en praktijken van toepassing op wervelkolomaandoeningen, waarvan de gegevens idealiter doch niet verplicht, gestaafd zijn door een nationaal wervelkolom-register.

Het ontwerpen en ontwikkelen van een nationaal register over de behandelingsmethodes van wervelkolomaandoeningen in ruime zin. Dit register includeert tevens de evaluatie van de resultaten van deze behandelingsmethodes, zowel vanuit het perspectief van de patiënt als van de verstrekker.

Het vormen van een platform voor het faciliteren van hoogwaardig onderricht in state of the art inzichten omtrent de behandeling van wervelkolomaandoeningen.
Het samenwerken met commerciële partijen, zoals verstrekkers van implantaten en medisch technologische producten, in concrete en in de tijd gelimiteerde projecten, weliswaar in volledige onafhankelijkheid.

Artikel 4 – Duur en Taal

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.
De voertaal voor bestuurs- en wetenschappelijke vergaderingen is Engels.

TITEL II : Deelgenoten – Aanvaarding – Ontslag en uitsluitingen – Ledenbijdrage

Artikel 5 – Soorten leden

De vereniging is samengesteld uit effectieve leden en uit toegetreden leden. Het getal van de leden is niet beperkt. Het aantal van de effectieve leden mag evenwel niet minder bedragen dan drie. Enkel geneesheer-specialisten kunnen lid worden.

Artikel 6 – Effectieve leden

De effectieve leden zijn de enige die het volledige lidmaatschap bezitten.
Zij worden uitgenodigd op de algemene vergadering en zijn stemgerechtigd.
De effectieve leden worden kortweg “leden” genoemd.

Hun aantal is onbeperkt doch moet ten minste drie bedragen.

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de raad van bestuur, over de aanvaarding van nieuwe effectieve leden.

De beslissing over de aanvaarding gebeurt met vier vijfde (4/5) meerderheid zonder enige rechtvaardiging, en zonder beroepsmogelijkheid.

Artikel 7 – Toegetreden leden

De aanvraag tot aanvaarding als toegetreden lid, op voordracht van tenminste twee effectieve leden, wordt ingediend bij de raad van bestuur, die beslist over de kandidatuur met een gewone meerderheid.

Bij goedkeuring van de kandidatuur door de raad van bestuur wordt de aanvaarding voorgelegd aan de algemene vergadering die eveneens als bij de effectieve leden beslist over de aanvaarding met vier vijfde (4/5) meerderheid, zonder rechtvaardiging noch beroepsmogelijkheid.

De rechten en plichten van de leden zijn niet van toepassing op de toegetreden leden.

De specifieke modaliteiten en voorwaarden voor de toegetreden leden worden in een afzonderlijk onderhands protocol vastgelegd.

Artikel 8 – Ontslag en uitsluiting

De effectieve en de toegetreden leden kunnen op ieder ogenblik uittreden uit de vereniging, mits schriftelijk ontslag gericht aan de raad van bestuur.

Het effectief of toegetreden lid dat de door haar verschuldigde bijdrage niet heeft betaald, binnen de drie maand na de herinnering die bij ter post aangetekende brief werd toegezonden, wordt geacht ontslag te nemen.

De uitsluiting van een effectief of toegetreden lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken bij vier vijfde (4/5) van de stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.

De raad van bestuur kan de leden die zich aan een zware overtreding van de statuten of van de normen van beroepsethiek schuldig hebben gemaakt, schorsen van de activiteiten van de vereniging tot aan de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 9 – Jaarlijkse bijdragen

De effectieve en toegetreden leden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het bedrag bepaald wordt door de raad van bestuur, met twee derde (2/3) meerderheid.
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen de grootte-orde van de bijdragen van de onderscheiden ledencategorieën.

Artikel 10 – Rechten ontslagen of uitgesloten lid

Een lid dat ontslag neemt of dat uitgesloten wordt, heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit, en kan geen teruggave vorderen van de betaalde bijdragen, of vergoeding eisen voor geleverde prestaties. Hetzelfde geldt ten aanzien van de rechthebbenden van een overleden lid.

Een ontslagnemend of uitgesloten lid, of de rechthebbenden van een overleden lid, kunnen geen inzage vorderen van de rekeningen van de vereniging noch zegels laten leggen of een boedelbeschrijving vorderen.

Artikel 11 – Ereleden

De algemene vergadering kan, op de door haar te bepalen voorwaarden, aan bepaalde leden de titel van erelid van de vereniging toekennen. De ereleden zijn een categorie van de toegetreden leden.

TITEL III : Algemene vergadering

Artikel 12 – Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.

Artikel 13 – Bevoegdheden

De algemene vergadering bezit de machten die haar zijn toegekend door de wet en door de onderhavige statuten.

Behoren inzonderheid tot haar bevoegdheid:

de wijzigingen van de statuten;
de benoeming en afzetting van de bestuurders, en van de voorzitter van de raad van bestuur;
de goedkeuring van de begrotingen en van de rekeningen;
de vrijwillige ontbinding van de vereniging;
de uitsluiting van leden;
de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
de kwijting van de bestuurders en de commissarissen;
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk.
de wijziging van het reglement van inwendige orde.

Artikel 14 – Jaarvergadering

De algemene vergadering, genaamd jaarvergadering, wordt eenmaal per jaar bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Op ieder ogenblik kan een bijzondere algemene vergadering van de vereniging worden bijeengeroepen door een beslissing van de raad van bestuur of op vraag van minstens één vijfde van de effectieve leden. Iedere vergadering wordt gehouden op de dag, het uur en de plaats vermeld in de oproeping.

Alle effectieve leden worden erop uitgenodigd.

Artikel 15 – Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de raad van bestuur bij gewone brief of e-mail, ondertekend door de secretaris in naam van de raad van bestuur, die minstens acht dagen voor de vergadering aan ieder effectief lid wordt gestuurd.

De agenda wordt vermeld in het oproepingsbericht.

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die expliciet op de agenda vermeld zijn, en indien ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en van elke discipline minstens één lid aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien het bovenstaand quotum niet bereikt wordt, roept de raad van bestuur een volgende algemene vergadering samen met dezelfde agenda. De bijeenroeping gebeurt ten vroegste op een datum één maand na de initiële vergadering en ten laatste drie maanden na de initiële vergadering.

Op de tweede vergadering kan geldig gestemd worden door de aanwezige leden zonder minimum quotum vereiste. Wel dient van elke discipline minstens één effectief lid aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Artikel 16 –- Vertegenwoordiging

Ieder effectief lid heeft het recht de vergadering bij te wonen. Het lid kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die ook een effectief lid moet zijn van de vereniging. Ieder effectief lid kan slechts één enkel ander lid vertegenwoordigen.

Artikel 17 – Bijzondere algemene vergadering – Agenda

De vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen indien één vijfde (1/5) van de toegetreden of effectieve leden het aanvragen.
Eveneens moet ieder voorstel dat ondertekend is door één twintigste (1/20) van de effectieve of toegetreden leden op de agenda worden geplaatst.

Artikel 18 – Voorzitterschap

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

Artikel 19 – Stemrecht

In de algemene vergadering hebben alle effectieve leden een gelijk stemrecht.
De besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde effectieve leden. Indien een beslissing op drie consecutieve vergaderingen geblokkeerd wordt door dezelfde leden, verandert de stemmingsprocedure in de wettelijk voorziene regeling: ‘De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde effectieve leden. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt de doorslag.’

Artikel 20 – Ontbinding – Statutenwijziging

De algemene vergadering kan slechts geldig besluiten over de ontbinding van de vereniging of de wijziging in de statuten indien de bepalingen van de V.Z.W.-Wet, of haar latere wijzigingen, worden nageleefd.

Artikel 21 – Modaliteiten besluitvorming

De besluiten van de algemene vergadering worden ingeschreven in het register van de notulen en worden ondertekend door de voorzitter en een bestuurder. Dit register wordt bewaard in de zetel van de vereniging waar alle leden er ter plaatse inzage kunnen van nemen.

Alle leden of derden, die van een belang doen blijken, kunnen uittreksels vragen die worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur en door een bestuurder.

Iedere wijziging van de statuten moet binnen de maand van haar dagtekening worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder.
Een bestuurder dient zijn/haar ontslag in te dienen bij aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur van de VZW.

TITEL IV : Bestuur

Artikel 22 – Samenstelling

De raad van bestuur bestaat uit twaalf (12) leden, met als paritaire omdeling zes (6) Nederlandstaligen en zes (6) Franstaligen.

Binnen elke taalgroep zijn er telkens twee (2) orthopedisch chirurgen, twee (2) neurochirurgen, en twee (2) artsen fysische geneeskunde en revalidatie.

Binnen de raad van bestuur dient minstens één vertegenwoordiger van een universitair centrum opgenomen te zijn en minstens één vertegenwoordiger van een niet-universitair centrum.

De praktische modaliteiten in verband met de delegaties worden in een onderhands document vastgelegd.

De bestuurders worden aangesteld door de algemene vergadering voor een periode van maximum vier (4) jaar. De bestuursmandaten zijn maximaal drie maal hernieuwbaar.

Voor het geval de raad van bestuur omwille van omstandigheden de vereiste quota niet zou halen, wordt subsidiair verwezen naar de wettelijke bepalingen die als volgt worden omschreven:

De vereniging wordt bestuurd door een raad samengesteld uit minstens drie leden, gekozen onder de effectieve leden door de algemene vergadering.

Als er evenwel maar drie personen effectief lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat effectief lid is van de vereniging.

Zij worden aangesteld door de algemene vergadering, en dit voor een beperkte of onbeperkte duur, volgens de beslissing van de algemene vergadering. Zelfs wanneer een bestuurder voor een bepaalde duur is benoemd, kan de algemene vergadering op elk ogenblik bij gewone meerderheid en zonder reden te moeten opgeven de bestuurder ontslaan.

Zo een paar aantal bestuurders benoemd wordt, heeft de voorzitter, door de algemene vergadering benoemd, bij gelijke stemmen doorslaggevende stem.

Artikel 23 – Vacature

In geval van vacature tijdens een mandaat, wordt een voorlopige bestuurder door de algemene vergadering benoemd. Het mandaat van de bestuurder die vervangen is wordt voltooid. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 24 – Mandaten binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest onder de bestuursleden een ondervoorzitter en een secretaris-penningmeester.

Ingeval een voorzitter verhinderd is, wordt de taak waargenomen door de ondervoorzitter of door de oudste der aanwezige bestuurders.

De raad wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de secretaris. Zij kan slechts besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig is.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter, of van diegene die vervangt, de doorslag.

Van de besluiten worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een speciaal register. De uittreksels die moeten worden voorgelegd, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

De raad van bestuur treedt op als een college. De onderscheiden mandaten van voorzitter, ondervoorzitter en secretaris- penningmeester (1 of 2 personen) worden waargenomen door artsen die bij voorkeur de drie disciplines vertegenwoordigen, namelijk orthopedie, neurochirurgie en fysische geneeskunde en revalidatie.

Bij elke nieuwe bestuursperiode van vier (4) jaar is er een beurtrol met betrekking tot het voorkeurrecht voor de drie (3) disciplines, om de voorzitter te kiezen.

Voorzitter, ondervoorzitter en secretaris-penningmeester (1 of 2 personen) vormen samen het dagelijks bestuur.

Artikel 25 – Beleid

De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging. Zij kan alle rechtshandelingen stellen en alle daden verrichten die zij nuttig acht voor de verwezenlijking van het doel der vereniging, met uitzondering van de handelingen die voorbehouden zijn aan de algemene vergadering of die strijdig zijn met de wet.

De raad van bestuur kan onder haar verantwoordelijkheid, haar bevoegdheden gedeeltelijk overdragen aan één van haar leden en zelfs aan derden.

Artikel 26 – Handtekening bevoegdheid

Alle akten worden geldig ondertekend door twee bestuurders. Wanneer de vereniging een gedelegeerd-bestuurder heeft aangesteld, heeft deze laatste de bevoegdheid om de vereniging alleen-optredend te verbinden.

De rechtsvorderingen, als eiser of verweerder, worden ingesteld of verdedigd uit naam van de vereniging door twee bestuurders.

Bij handelingen waarvan de waarde tweehonderdvijftig Euro (250,00 eur) niet overschrijdt, volstaat de handtekening van één bestuurder.

Dit bedrag is gerelateerd aan de index.

Artikel 27 – Beperkte aansprakelijkheid

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Op de zetel van vereniging wordt door de raad van bestuur een register van de leden gehouden. Dit register vermeldt de naam, voornamen, discipline en woonplaats van de leden of ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm en het adres van de zetel. Bovendien moeten alle beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden door toedoen van de raad van bestuur in dat register worden ingeschreven binnen acht dagen nadat het lid van de beslissing in kennis is gesteld.

TITEL V : Maatschappelijk jaar – Begroting – Rekeningen – Openbaarmaking

Artikel 28 – Maatschappelijk jaar – Jaarrekening

Het maatschappelijk jaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
Ieder jaar en ten laatste zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar, legt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar alsook de begroting voor het volgende boekjaar, ter goedkeuring voor aan de algemene jaarvergadering.

De vereniging voert een boekhouding conform aan de vigerende wetgeving ter zake.

Artikel 29 – Openbaarmaking

De vereniging deponeert ter griffie van de rechtbank van koophandel:

de statuten van de vereniging;
alle akten betreffende benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders en commissarissen;
beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, de vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van vereffenaars;
de jaarrekening;
alle wijzingen van voormelde akten, stukken en beslissingen;
de gecoördineerde tekst van de statuten na de wijziging ervan.

De statuten en haar wijzigingen, alsook alle akten betreffende benoeming of ambtsbeëindiging van bestuurders en commissarissen; alsook alle beslissingen betreffende de nietigheid of de ontbinding van de vereniging, de vereffening ervan en de benoeming en de ambtsbeëindiging van vereffenaars worden bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

TITEL VI : Ontbinding – Vereffening

Artikel 30 – Ontbinding

De vereniging wordt niet ontbonden door het overlijden of het uittreden van een effectief lid, in zover het aantal effectieve leden daardoor niet minder dan drie bedraagt.

De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de V.Z.W.-Wet of door een gerechtelijke beslissing.

In geval van vrijwillige ontbinding worden door de algemene vergadering, en bij gebreke daarvan door de rechtbank, één of meer vereffenaars benoemd, hun bevoegdheid bepaald en de wijze van vereffening der schulden en van de tegeldemaking der goederen vastgesteld.

Artikel 31 – Bestemming activa

In geval van ontbinding zal het actief, na aanzuivering der schulden, overgedragen worden aan een door de algemene vergadering aan te duiden vereniging, stichting of instituut die hetzelfde doel als de heden opgerichte vereniging nastreeft. Indien er verschillende dergelijke instellingen zijn, zal de algemene vergadering een keuze maken, of naar haar goedvinden de goederen verdelen onder de instellingen die in aanmerking komen. Indien geen instelling gekend is met een gelijkaardig doel, zal de algemene vergadering de goederen toewijzen aan één of meerdere verenigingen, stichtingen of instituten die een doel nastreven dat in enige mate verwant is met het doel van onderhavige vereniging.

Artikel 32 – Ledenbijdragen

Het maximumbedrag der bijdragen van de leden wordt vastgesteld op honderdvijfentwintig Euro (125,00 eur) per jaar, jaarlijks te indexeren.
De raad van bestuur bepaalt jaarlijks de juiste hoogte van de ledenbijdrage en deelt dit mee aan alle effectieve en toegetreden leden.

Artikel 33 – VZW-wet

De V.Z.W.-Wet blijft van toepassing voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze statuten is voorzien.

TITEL VII : Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 34 – Eerste maatschappelijk jaar

Het eerste maatschappelijk jaar loopt vanaf de oprichtingsdatum tot en met eenendertig december tweeduizend en dertien (31.12.2012).
De eerste algemene jaarvergadering wordt gehouden uiterlijk vóór dertig juni tweeduizend en dertien (30.06.2013).

Artikel 35 – Benoeming bestuurders

Als bestuurders worden benoemd:

Dr. Thierry Parlevliet (FYG), geboorteplaats en –datum, nationaal nummer, adres
Dr. Peter Van Wambeke (FYG)
Dr. Delphine Guében (FYG)
Dr. Virginie Fraselle (FYG)
Prof. Dr. Bart Depreitere (NCH)
Dr. Patrick Van Schaeybroeck (NCH)
Dr. Patrick Fransen (NCH)
Dr. Edward Fomekong (NCH)
Dr. Johan van Lerbeirghe (ORT)
Dr. Dominique Verhulst (ORT)
Prof. Dr. Everard Munting (ORT)
Dr. Serge Troussel (ORT)

Als voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd:

Johan van Lerbeirghe

Hun mandaat geldt voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat de eerste mandaatperiode afloopt op de algemene jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zestien (2016).

Tot dan bevindt de maatschappelijke zetel zich op de Dienst Orthopedie, Sint-Lucas ziekenhuis, Groenebriel 1, 9000 Gent.

Door de raad van bestuur wordt als ondervoorzitter Patrick Van Schaeybroeck () en als secretaris-penningmeester Bart Depreitere () benoemd. Daarnaast wordt Everard Munting () benoemd tot verantwoordelijke voor externe betrekkingen. Deze vier personen vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging. De mandaten van het dagelijks bestuur lopen samen met de bestuursmandaten die begrensd zijn op vier jaar.